Varovanje osebnih podatkov

1. Uvodno določilo

Podjetje eGlasbenaŠola d.o.o. (v nadaljevanju: eGlasbenaŠola) se zaveda in spoštuje zaupanje glasbenih šol (v nadaljevanju: naročnikov), ki posredujejo in dovoljujejo upravljanje z osebnimi podatki zaposlenih, otrok, staršev oz. skrbnikov in drugih oseb vpisanih v zbirke podatkov sistema eGlasbenaŠola (v nadaljevanju: uporabnikov). Z dokumentom Izjava o varstvu osebnih podatkov uporabnike seznanja z nameni in podlago obdelav osebnih podatkov s strani eGlasbeneŠole, ter pravicami uporabnikov na tem področju. eGlasbenaŠola zagotavlja, da so sprejeti vsi predpisani postopki in ukrepi s katerimi se varuje osebne podatke uporabnikov in preprečuje slučajno ali namerno nepooblaščeno uničevanje teh podatkov, njihovo spremembo ali izgubo. Ravno tako eGlasbenaŠola zagotavlja, da se strogo varujejo vsi prostori, oprema (tudi vhodno izhodne enote), sistemska programska oprema ter aplikativna programska oprema s katero se obdelujejo osebni podatki uporabnika.

2. Obdelovalec osebnih podatkov

eGlasbenaŠola v pogodbenem razmerju sklenjenem z naročniki, nastopa kot pogodbeni obdelovalec podatkov, ki obdeluje osebne podatke uporabnikov v imenu naročnika. Naročnik, nastopa kot upravljalec podatkov in jamči, da ima za posredovanje osebnih podatkov ustrezno zakonito pravno podlago 1 2.

3. Nameni in podlage za obdelavo osebnih podatkov

eGlasbenaŠola opravlja storitve obdelave osebnih podatkov zgolj in samo v okviru pooblastil, ki ji jih da naročnik ali starš oz. skrbnik preko spletnega obrazca za informativni vpis.

I. Nameni obdelave osebni podatkov uporabnika na podlagi pogodbe:

  • Procesiranje podatkov za vodenje VIZ dokumentacije;
  • Računovodska dokumentacija;
  • Pošiljanje informativnih elektronskih in sms obvestil;
  • Organizacija nastopov in izpis koncertnih listov;
  • Podatki o tekmovanjih;
  • Delovodnik;
  • Urejanje spletnih vsebin (za glasbene šole, ki imajo spletno stran preko aplikacije).

II. Namen in obdelava na podlagi privolitev – eGlasbenaŠola lahko izvaja obdelavo osebnih podatkov na podlagi privolitve staršev oz. skrbnikov v primerih informativnega vpisa preko obrazca na spletni strani glasbene šole.

4. Pravice staršev oz. skrbnikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov v spletnem obrazcu »Informativni vpis«

Staršem oz. skrbnikom, ki eGlasbeniŠoli preko spletnega obrazca za Informativni vpis posredujejo osebne podatke, pritiče več pravic v zvezi s posredovanimi podatki: Pravica do popravka; Pravica do izbrisa podatkov (t. i. Pravica do pozabe); Pravica do omejitve obdelave; Pravica do prenosljivosti podatkov; Pravica do ugovora. Starši oz. skrbniki lahko uveljavijo vse pravice vezane na posredovane osebne podatke preko t.i. Zahteve po seznanitvi, ki jo oddajo na e-mail info@eglasbenasola.si. eGlasbenaŠola pred izvrševanjem zahtevane pravice o seznanitvi z osebnimi podatki, ki so obdelovani, najprej preveri identiteto starša oz. skrbnika, ki sprašuje po seznanitvi. Za izpolnitev upravičene zahteve, ima eGlasbenaŠola na voljo 1 mesec, v primeru večjega števila zahtev ali kompleksne zahteve, se lahko rok izpolnitve podaljša še za 2 meseca. eGlasbenaŠola o morebitnem podaljšanju in razlogih zanj, vedno in pravočasno t.j. pred iztekom prvotnega roka, obvesti starša oz. skrbnika, ki je podal zahtevo po seznanitvi.

5. Roki hrambe osebnih podatkov

Roki hrambe za zbirke osebnih podatkov, ki jih obdeluje eGlasbenaŠola, so usklajeni s pravno podlago, ki opredeljuje delovanje uporabnika. eGlasbenaŠola zagotavlja, da se osebni podatki shranjujejo le toliko časa, dokler je to zahtevano in relevantno za dosego namena zaradi katerega so osebni podatki obdelovani. Po prenehanju potrebe po vodenju osebnih podatkov, se podatki izbrišejo oziroma uničijo. 6. Pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov Uporabnik lahko morebitno pritožbo v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov pošlje na elektronski naslov info@eglasbenasola.si. V kolikor uporabnik meni, da se pri obdelavi njegovih osebnih podatkov krši veljavna zakonodaja, lahko vloži pritožbo tudi neposredno pri Informacijskem pooblaščencu.

7. Pooblaščena oseba za varstvo podatkov

V skladu z določilom 37. člena Uredbe EU 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta z dne 27. aprila 2016 smo imenovali pooblaščeno osebo za varstvo podatkov.

Kontakt: gdpr@pravnastoritev.si

8. Veljavnost izjave

Izjava začne veljati dne 8. 11. 2022


1 ZVOP-1, II. DEL OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV. Dostopno na: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-listrs/vsebina/2007-01-4690?sop=2007-01-4690

2 Zakon o glasbenih šolah (ZGLA): VII. Zbiranje in varstvo osebnih podatkov, člene 42, 43, 44, 45. Dostopno na: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlid=200681&stevilka=3536